Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Tera­pie s kame­ny

Tera­peut: Jana Pase­ko­vá

www.janapasekova.cz, mob: 777 839 215,  mail: VaseJohanka@seznam.cz

 

Samot­ná tera­pie spo­čí­vá v uvě­do­mě­ní si rea­li­ty naše­ho živo­ta, resp. vzta­hů v našem živo­tě tady a teď a násle­dov­ném vědo­mém nasmě­ro­vá­ní naše­ho živo­ta pozi­tiv­ním, lás­ky­pl­ným a radost­ným smě­rem. Jed­ná se o tera­pii, kte­rá vychá­zí z Duše kaž­dé­ho kli­en­ta, tera­pii, kte­rá se nedá „vymys­let“ ani „řídit“ hla­vou, a kte­rá vychá­zí z naší intu­i­ce, naše­ho nit­ra, naše­ho Srd­ce, chce­te-li.

V úvo­du si kli­ent tzv. vylo­ží svůj život doslo­va na stůl, a tak dosta­ne pří­le­ži­tost podí­vat se na svo­ji „pří­tom­nost“ s nad­hle­dem a záro­veň ji vidět tako­vou, jaká ve sku­teč­nos­ti je, ane­bo lépe řeče­no, jak ji doo­prav­dy cítí a pro­ží­vá.

Dále kli­ent dosta­ne pří­le­ži­tost pro­cí­tit si mož­nos­ti, kte­ré mohou jeho rea­li­tu ovliv­nit pozi­tiv­ním a pro něj ide­ál­ním smě­rem tak, aby byly v sou­la­du se zájmy všech i v sou­la­du se záko­ny Vesmí­ru. Uvě­do­mit si svo­bod­nou vůli a mož­nost „vzít“ život do svých rukou a svo­bod­ně si zvo­lit z neko­neč­né řady řeše­ní, kte­rá nám život v kaž­dém oka­mži­ku posky­tu­je a nabí­zí. V této chví­li se také pro­je­ví, do jaké míry jsme si svých mož­nos­tí vědo­mi a jak svo­bod­ní jsme.

Závě­rem vstu­pu­jí do této tera­pie „hrou“ mecha­nismy, kte­ré zastu­pu­ji já, a kte­ré celou – vědo­mě zvo­le­nou ces­tu zhar­mo­ni­zu­jí, uce­lí a dotvo­ří. Ten­to celý pro­ces je zce­la jis­tě mož­né brát za ukon­če­ní stá­va­jí­cí­ho, za vědo­mou změ­nu, a pře­de­vším počá­tek nové rea­li­ty Vaše­ho živo­ta, pod­po­ru Vaše­ho sebe – vědo­mí a vní­má­ní prá­va svo­bod­né vol­by, za vystou­pe­ní ze svě­ta ilu­zí, ve kte­rém se mno­zí neu­stá­le done­ko­neč­na nachá­zí…

Přijď­te roz­po­znat, dozvě­dět se, uvě­do­mit si, zvo­lit si, změ­nit a ucho­pit život tak, aby stá­lo za to BYTÍ TADY A TEĎ.

 

Tera­pie s kame­ny   500,-Kč (dél­ka trvá­ní 2–3 hodi­ny), kaž­dá dal­ší hodi­na 200,-Kč