Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Tera­pie Dor­no­vou meto­dou

Tera­peut: Pet­ra Bar­toň­ko­vá, mob: 777970894

 

Tera­peut posky­tu­je služ­by v oblas­ti řeše­ní obtí­ží s pohy­bo­vým apa­rá­tem a jejich pre­ven­ce. Pre­ven­ce je vel­mi důle­ži­tá hlav­ně u kli­en­tů, kte­ří nerov­no­měr­ně zatě­žu­jí své tělo — např. při vyko­ná­vá­ní povo­lá­ní (seda­vé zaměst­ná­ní, dlou­ho­do­bé stá­ní na nohou, zve­dá­ní těž­kých před­mě­tů…), při spor­tech nebo nedo­stat­ku pohy­bu a nad­mí­ry stre­su.

Dor­no­va meto­da je jem­ná manu­ál­ní tera­pie, při kte­ré se klou­by a obrat­le paci­en­ta za při­ro­ze­né­ho pohy­bu uve­dou do správ­né polo­hy. Sou­čas­ně se tím ošet­řu­jí blo­ká­dy, kte­ré brá­ní při­ro­ze­né­mu toku teku­tin a ener­gie vol­ně po těle a tím způ­so­bí mno­ho dal­ších, zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cích pro­blé­mů. Tělo (lid­ské a stej­ně tak zví­ře­cí) má obrov­skou schop­nost samo-uzdra­ve­ní, resp. dlou­ho­do­bě neutra­li­zo­vat nega­tiv­ní vněj­ší vli­vy půso­bí­cí na orga­nis­mus. Jen mu to nesmí­me pořád kazit. Dor­no­va meto­da je způ­sob, jak se na chví­li zasta­vit a zku­sit tělu podat pomoc­nou ruku.

Čas­to bývá prv­ním kro­kem k vyře­še­ní chro­nic­kých boles­tí a pohy­bo­vých ome­ze­ní, zlep­še­ní spor­tov­ní­ho výko­nu. Díky nasto­le­ným změ­nám eli­mi­nu­je zra­ně­ní způ­so­be­ná vad­ným drže­ním těla a nerov­no­měr­nou zátě­ží. Od dob prv­ních léka­řů – psy­cho­so­ma­ti­ků, také víme, že mno­ho pro­blé­mů nejen s pohy­bo­vým apa­rá­tem spouš­tí nahro­ma­dě­ný stres apod. Dor­no­va meto­da je celo­st­ní tera­pie. Nepra­cu­je pri­már­ně s psy­chi­kou člo­vě­ka. Ved­lej­ším efek­tem však může být i uvol­ně­ní napě­tí a psy­chic­kých blo­kád, jež se běž­ně pro­pi­su­jí do tká­ní.

Účin­ky tera­pie

  • zamě­řu­je se za správ­né cen­t­ro­vá­ní klou­bů, oso­vou sou­měr­nost
  • rese­tu­je špat­né pohy­bo­vé vzor­ce a učí tělo efek­tiv­ní­mu pohy­bu
  • ošet­řu­je měk­ké tká­ně, pře­tí­že­né sva­ly a fas­cie
  • zba­vu­je nás boles­ti zad, kyčlí, ramen, lok­tů….
  • pod­po­ru­je výži­vu a rege­ne­ra­ci chru­pav­ky
  • tera­peut Vás záro­veň učí vní­mat tělo jako funkč­ní celek a pohyb v sou­vis­los­tech

Dor­no­va meto­da není masáž. Nevy­tvá­ří závis­lé paci­en­ty. Nevy­u­ží­vá medi­ka­ce ani tech­nik podob­ných chi­ro­pra­xi. Dor­no­va meto­da vede tělo k tomu, aby si pomoh­lo samo.

JE VHODNÁ I PRO ZVÍŘECÍ PACIENTY. Psi, koně a ostat­ní tvo­ro­vé mají také své pohy­bo­vé pro­blémy. Zvláš­tě pak spor­tov­ně a pra­cov­ně vede­ná zví­řa­ta.

Dél­ka tera­pie: Lidé 120 min, zví­řa­ta cca 60 min.

Cena: 600,- hod.