Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří - O nás
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Pokud se chys­tá­te na výlet či dovo­le­nou do oblas­ti Čes­ké­ho stře­do­ho­ří, nej­lep­ší nabíd­kou pro Vás je rodin­né uby­to­vá­ní v maleb­ném měs­teč­ku Tře­be­ni­ce, kte­ré se nachá­zí na samot­ném okra­ji Čes­ké­ho stře­do­ho­ří.

Název Uby­to­vá­ní U Meru­něk je odvo­zen od naší dlou­ho­le­té tra­di­ce. Kro­mě uby­to­vá­ní, kte­ré zapo­ča­lo ke kon­ci roku 2016, se naše rodi­na přes čty­ři gene­ra­ce zamě­řu­je na sběr meru­něk a jejich pro­dej ve měs­tě Tře­be­ni­ce i oko­lí. Sběr meru­něk není jen tra­di­cí naší ale také tra­di­cí celé­ho měs­ta Tře­be­ni­ce

Již od roku 1913 byly uve­de­ny Tře­be­nic­ké meruň­ky v suro­vi­nách prv­ní čes­ké továr­ny na zpra­co­vá­ní ovo­ce Fru­ta, kte­rá se nachá­ze­la prá­vě ve měs­tě Tře­be­ni­ce a jejíž pro­duk­ty zna­la téměř celá Evro­pa. V dneš­ní době Fru­ta již nee­xis­tu­je a její zla­té časy při­po­mí­ná pou­hý are­ál pod­ni­ku. Mno­ho rodin v Tře­be­ni­cích včet­ně té naší ovšem na pěs­to­vá­ní meru­něk neza­ne­vře­la a ten­to lahod­ný pro­dukt vyvá­že­jí nadá­le. Kaž­dé léto tedy může­te vidět stán­ky podél sil­nic, kde lidé pro­dá­va­jí své vypěs­to­va­né ovo­ce ze svých zahrad.

Naše rodi­na se sna­ží vrá­tit zpět zla­té časy, kdy si všich­ni ovo­ce váži­li. Na naší zahra­dě pěs­tu­je­me zhru­ba pade­sát stro­mů meru­něk růz­né­ho stá­ří i odrůd. Náš men­ší sad je polo­žen na sva­hu nad měs­tem Tře­be­ni­ce, pří­mo pod rui­nou hra­du Koš­ťá­lov. Prá­vě zde se meruň­kám nej­ví­ce daří z důvo­du dob­ré polo­hy kop­co­vi­té­ho teré­nu, vyni­ka­jí­cí půdě a tep­lé­mu pod­ne­bí. 

Sna­ží­me se pro­de­jem meru­něk mezi lid­mi zvý­šit pově­do­mí o zdej­ší ovoc­nář­ské tra­di­ci a při­lá­kat tak do Tře­be­nic inves­to­ry. Zor­ga­ni­zo­va­li jsme něko­lik akcí a pár inves­to­rů jsme dokon­ce oslo­vi­li. Repre­zen­to­va­li jsme s meruň­ka­mi i Čes­kou repub­li­ku na mezi­ná­rod­ní výsta­vě EXPO 2015 v Milá­ně. A situ­a­ce se lep­ší. Nako­nec jsme si zalo­ži­li uby­to­vá­ní, aby se pově­do­mí o zdej­ším ovo­ci dosta­lo i mezi dal­ší lidi. Už jen to, že čte­te ten­to člá­nek, pomá­há­te naše­mu úsi­lí. Děku­je­me Vám.

Při­jeď­te tedy k nám a vychut­nej­te si klid­né, rodin­né uby­to­vá­ní s řadou zážit­ků v oko­lí, ze kte­rých si může­te vybrat. Díky vyni­ka­jí­cí polo­ze jsou od nás všech­ny totiž veli­ce blíz­ko a i Váš pří­jezd k nám nebu­de trvat dlou­ho. Mrk­ně­te do naší foto­ga­le­rie, jak to u nás vypa­dá. Podí­vej­te se na nápa­dy na výlet z naše­ho dopo­ru­če­ní či videa a naplá­nuj­te si skvě­lou dovo­le­nou v uby­to­vá­ní U Meru­něk v Čes­kém stře­do­ho­ří.