Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Zábava Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Úni­ko­vá hra Esca­pe v Lito­mě­ři­cích — odkaz na tra­su zde

Hra Esca­pe a podob­né hry jsou v dneš­ní době veli­ce vyhle­dá­vá­ny z důvo­du odliš­nos­ti od kla­sic­ké­ho dru­hu akti­vit. V této hře se ocit­ne­te v pro­stře­dí, kdy Vy sami se dosta­ne­te do role detek­ti­va, kte­rý řeší lou­pe­že či vraž­dy. Tato hra je zamě­ře­na na logic­ké myš­le­ní a je prav­dou, že Vás oprav­du pro­vě­ří.

Muze­um čes­ké­ho gra­ná­tu

Muze­um se nachá­zí ve měs­tě Tře­be­ni­ce jen pár kro­ků od cen­t­ra. Zákla­dem muzea je sbír­ka Vác­la­va Paří­ka, kte­rý byl pova­žo­ván za zdej­ší­ho vlas­ten­ce a budi­te­le. Expo­zi­ce nabí­zí návštěv­ní­kům pře­hled těž­by a zpra­co­vá­ní čes­ké­ho gra­ná­tu. Nově je zde zve­řej­ně­na i expo­zi­ce Hra­dy Čes­ké­ho stře­do­ho­ří, kte­rá zmi­ňu­je zají­ma­vé infor­ma­ce o hra­dech v naší oblas­ti. V poklad­ně muzea je mož­né si zakou­pit i vybra­né cer­ti­fi­ko­va­né gra­ná­to­vé šper­ky.

Muze­um Ulri­ky von Leve­t­zow v Tře­bí­vli­cích — odkaz na tra­su zde

Ulri­ka von Leve­t­zow byla pří­tel­ky­ní zná­mé­ho bás­ní­ka, spi­so­va­te­le Johan­na Wol­f­gan­ga Goethe. Naro­ze­na byla roku 1804 v Löb­ni­tz, ale zemře­la roku 1899 prá­vě v Tře­bí­vli­cích, kde se zmí­ně­né muze­um nachá­zí. Muze­um je mís­tem, kte­ré vypo­ví­dá o živo­tě baron­ky. Sou­čás­tí expo­zi­ce jsou dobo­vé foto­gra­fie, doku­men­ty i pokoj baron­ky. Tře­bí­vli­ce se nachá­ze­jí 15 minut jízdy autem od Tře­be­nic.

Blue Bow­ling Lovo­si­ce — odkaz na tra­su zde

Bow­ling se nachá­zí v samot­ném cen­t­ru Lovo­sic hned ved­le cuk­rár­ny a vinár­ny. V pro­sto­rách si tu může­te zahrát bow­ling nebo squa­sh. Nachá­zí se tu ovšem také fit­ness.

Kou­pá­ní Pís­kov­na Píš­ťá­ny — odkaz na tra­su zde

Kou­pá­ní se nachá­zí při­bliž­ně tři kilo­me­t­ry od Lito­mě­řic a z Tře­be­nic je nej­lep­ší dojet na mís­to autem. Par­ko­vá­ní je zajiš­tě­no, vstup­né zdar­ma. V are­á­lu se nachá­zí pláž, restau­ra­ce a kotviš­tě pro lodě. Mož­nos­tí je pro­najmout si jach­tu, loď nebo šla­padlo. Pís­kov­na je pří­rod­ní kou­pa­liš­tě a je tvo­ře­na řadou men­ších ost­rův­ku, na kte­rých míst­ní jach­ta­ři kot­ví a u kte­rých se koupou.

Měst­ské kino Lito­mě­ři­ce - odkaz na tra­su zde

Kino je v Lito­mě­ři­cích vzdá­le­no deset minut chůzí z Míro­vé­ho náměs­tí v cen­t­ru. Pro vypl­ně­ní veče­rů je kino vyni­ka­jí­cí vol­bou. Toto kino Vás doká­že zaujmout svou dobo­vou výzdo­bou i nabíd­kou fil­mů. My dopo­ru­ču­je­me pro­po­jit kino s návště­vou vin­né­ho sklíp­ku na Míro­vém náměs­tí. Ve večer­ních hodi­nách je náměs­tí veli­ce nád­her­ně osvět­le­no a urči­tě sto­jí za pro­hlíd­ku prá­vě po něja­kém fil­mu. Kro­mě kina se ve měs­tě nachá­zí také diva­dlo nebo dům kul­tu­ry.

Ote­vře­né kou­pa­liš­tě Lovo­si­ce — odkaz na tra­su zde

V hor­kých let­ních dnech je kou­pa­liš­tě v Lovo­si­cích skvě­lým způ­so­bem osvě­že­ní a rela­xa­ce. Kou­pa­liš­tě se nachá­zí v blíz­kos­ti řeky Labe kou­sek od cen­t­ra. Kou­pa­liš­tě pat­ří mezi ty men­ší, i když nově zre­kon­stru­o­va­né. V are­á­lu se nachá­zí vod­ní skluzav­ka či růz­né atrak­ce pro děti. Pro nároč­něj­ší oso­by dopo­ru­ču­je­me kou­pa­liš­tě v Lito­mě­ři­cích, kte­ré svo­ji roz­lo­hou i výba­vou Lovo­si­ce dale­ko před­čí.

Kry­tý pla­vec­ký bazén Lovo­si­ce — odkaz na tra­su zde

Pla­vec­ký bazén slou­ží pro rela­xa­ci či odre­a­go­vá­ní od všed­ních sta­ros­tí. Je men­ší, i když moder­ně zaří­zen a pro klid­né pla­vá­ní jis­tě posta­čí.

Oblast­ní muze­um v Lito­mě­ři­cích — odkaz na tra­su zde

Muze­um leží na Míro­vém náměs­tí v cen­t­ru Lito­mě­řic. Expo­zi­ce je roz­dě­le­na na stá­lou a obmě­ňo­va­nou. Ze stá­lé se tu nachá­ze­jí infor­ma­ce o geo­lo­gic­kém vývo­ji, dějin okre­su Lito­mě­řic ve sta­ro­vě­ku i stře­do­vě­ku a během baro­ka do roku 1945. Sou­čás­tí expo­zi­ce jsou také tra­dič­ní řemes­la, kte­ré jsou typic­ká pro Lito­mě­ři­ce.

Seve­ro­čes­ká gale­rie výtvar­né­ho umě­ní v Lito­mě­ři­cích — odkaz na tra­su zde

Gale­rie leží v postran­ní ulič­ce Michal­ská, kte­rá vede z Míro­vé­ho náměs­tí. Stej­ně jako v muzeu se expo­zi­ce dělí na stá­lou a obmě­ňo­va­nou. Z té stá­lé sto­jí za zmí­ně­ní sbír­ka staré­ho a barok­ní­ho umě­ní. Zají­ma­vé je v gale­rii navští­vit také sbír­ku naiv­ní­ho umě­ní, kte­ré návštěv­ní­ka doká­že jis­tě zaujmout. Z obmě­ňo­va­né expo­zi­ce je nut­né navští­vit webo­vé strán­ky gale­rie, neboť jsou expo­zi­ce vysta­vo­vá­ny při­bliž­ně měsíc nebo dva.