Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Výlety za přírodou Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Národ­ní pří­rod­ní památ­ka Boreč­ský vrch — odkaz na tra­su zde

Vrch Boreč nebo také Boreč­ský vrch je kopec nachá­ze­jí­cí se při­bliž­ně 6 kilo­me­t­rů seve­ro­zá­pad­ně od Lovo­sic. Z Tře­be­nic se tam může­te dostat autem za při­bliž­ně 20 minut nebo pěš­ky po turis­tic­ké tra­se z Koš­ťá­lo­va za dvě hodi­ny. Boreč­ský vrch je v Čes­kém stře­do­ho­ří rari­tou. Jed­ná se o vrch, kde v zimě uvi­dí­te růst kvě­ti­ny. Kvě­ti­ny ros­tou v mno­ha pukli­nách, kte­ré se nachá­ze­jí na vrcho­lu. Z vnitř­ku hory totiž na povrch prou­dí tep­lý vzduch, kte­rý ohří­vá pří­ro­du kolem puklin. Jed­ná se o oprav­du zají­ma­vý úkaz. Dopo­ru­ču­je­me Boreč navští­vit hlav­ně v zimě a při vyso­kých mra­zech. Jen teh­dy se dá pří­ro­da oprav­du zachy­tit a při vyso­kých mra­zech prou­dí z puklin také pára, kte­rá je nád­her­ně vidět.

 

 

Národ­ní pří­rod­ní rezer­va­ce Mile­šov­ka — odkaz na tra­su zde

Mile­šov­ka je nej­vyš­ší­ho hora Čes­ké­ho stře­do­ho­ří, kte­rá se od Tře­be­nic nachá­zí při­bliž­ně 15 minut jízdy autem. Výš­ka je sta­no­ve­na na 837 met­rů nad mořem. Hora je obehná­na hus­tý­mi lesy spo­lu se skal­na­tý­mi útva­ry. Oblast je pova­žo­vá­na za nej­drs­něj­ší v Čechách, co pod­ne­bí se týče. Výstup na Mile­šov­ku je nároč­ný a výlet dopo­ru­ču­je­me jako celo­den­ní výlet. Na vrcho­lu se pak návštěv­ní­ci mohou občer­st­vit v cha­tě nebo kamen­ném bufe­tu. Výhled z Mile­šov­ky je nád­her­ný a urči­tě sto­jí za to.

Sutom­ský vrch — odkaz na tra­su zde

Sutom­ský vrch není nikterak zná­mý kopec v Čes­kém stře­do­ho­ří. Výhle­dem z něj se ovšem může­te kochat veli­ce dlou­ho. Na vrcho­lu chy­bí stro­my, pro­to je mož­né zahléd­nout míst­ní čedi­čo­vé vrcho­ly v čele s Koš­ťá­lo­vém, Oltá­ří­kem, Mile­šov­kou a dal­ší­mi. Sutom­ský vrch je od Tře­be­nic vzdá­len při­bliž­ně hodi­nu pěš­ky a je skvě­lým nápa­dem na výlet. Pokud se vydá­te z Tře­be­nic, je mož­né kom­bi­no­vat Sutom­ský vrch s Koš­ťá­lo­vem, neboť se nachá­ze­jí blíz­ko sebe.

Pří­rod­ní rezer­va­ce Bře­zi­na — odkaz na tra­su zde

Pří­rod­ní rezer­va­ce se nachá­zí mezi obcí Mile­šov a Kos­to­mla­ty pod Mile­šo­vem. Oblast je krás­ně dostup­ná autem za 20 minut nebo na kole, kdy ces­ta trvá o troš­ku déle. Pří­rod­ní rezer­va­ce je protka­ná spous­tou turis­tic­kých tras, kte­ré Vás pove­dou kolem skal­ních útva­rů, ryb­ní­ků, raše­li­nišť a hustých lesů. V rezer­va­ci se nachá­zí také spous­ta vrcho­lů, kte­ré čeka­jí jen na poko­ře­ní. Pro nás je rezer­va­ce neza­jí­ma­věj­ší na pod­zim, kdy se v lesích ský­tá mno­ho hub.

Opá­ren­ské údo­lí — odkaz na tra­su zde

Údo­lí se nachá­zí sever­ně od měs­ta Lovo­si­ce pod sva­hem vrcho­lu Lovoš. Svou pří­rod­ní krá­sou a pří­jem­ným chlad­ným pro­stře­dím sto­jí za návště­vu nej­ví­ce v let­ních měsí­cích. Do údo­lí je mož­né se dostat mno­ha způ­so­by – autem, vla­kem, pěš­ky i na kole. Pro nás je nej­krás­něj­ší výlet na kole a to ze smě­ru od Vele­mí­na, kte­rý je vzdá­len hodi­nu na kole z Tře­be­nic. Tra­sa z Vele­mí­na do Lovo­sic vede výhrad­ně z kop­ce a je dob­rým odpo­čin­kem. Při­bliž­ně v polo­vi­ně Opa­ren­ské­ho údo­lí může­te nara­zit na Čer­no­dol­ský mlýn, kte­rý je opře­den spous­tou tajem­ství. Zasta­vit se tu může­te na pivo nebo výbor­ný jableč­ný štr­ú­dl.