Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Mlsání Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Čoko­la­te­rie v Tře­be­ni­cích

Čoko­la­te­rie v Tře­be­ni­cích je mís­tem, kte­ré Vás okouz­lí, jen když ho uvi­dí­te. Svým zákaz­ní­kům nabí­zí nepře­ber­né množ­ství čoko­lá­do­vých dob­rot, jako jsou fon­due, čoko­lá­do­vé laný­že, drce­né kaka­o­vé boby či dor­ty. Všech­ny tyto výrob­ky si Čoko­la­te­rie vyrá­bí sama ve svých pro­sto­rách. My dopo­ru­ču­je­me čer­stvou čoko­lá­du v kom­bi­na­ci s nabí­ze­ným koře­ním jako je chil­li nebo muškát. Dal­ší dob­ro­tou je pocti­vá zmrz­li­na, na kte­ré nesmí chy­bět ovoc­ná nebo čoko­lá­do­vá pole­va.

Vino­té­ka 1496 v Tře­be­ni­cích

Vino­té­ka se nachá­zí v cen­t­ru měs­ta Tře­be­ni­ce a nabí­zí svým návštěv­ní­kům nepře­ber­nou nabíd­ku vín (roz­lí­va­ných i ve skle) ale i lahů­dek.  Okres Lito­mě­ři­ce je spe­ci­fic­ký svou pro­duk­cí a dis­tri­bucí vín. Zjis­tit, jak lahod­ná vína od Lito­mě­řic vlast­ně jsou, může­te zrov­na v této vino­té­ce. My dopo­ru­ču­je­me Tra­mín.

Vel­ké Žer­no­se­ky – vin­ný sklep — odkaz na tra­su zde

Vinař­ství se nachá­zí v obci Vel­ké Žer­no­se­ky, kte­ré je výro­bou vína vyhlá­še­né. V rám­ci vinař­ství může­te navští­vit his­to­ric­ké skle­py nebo se účast­nit říze­ných ochut­ná­vek domá­cích vín. Do Vel­kých Žer­no­sek se může­te vydat autem přes Lito­mě­ři­ce nebo pří­vo­zem z okra­je měs­ta Lovo­si­ce. Zají­ma­vou vol­bou je spo­jit výlet na kole s ochut­náv­kou v Žer­no­se­kách. K pří­vo­zu se z Tře­be­nic dosta­ne­te na kole za dvě a půl hodi­ny. V rám­ci okre­su Lito­mě­ři­ce se nachá­ze­jí vin­né sklíp­ky také v Lito­mě­ři­cích, Malých Žer­no­se­kách či v Roud­ni­ci nad Labem.

Restau­ra­ce Kocou­rov — odkaz na tra­su zde

Restau­ra­ce se nachá­zí asi 8 kilo­me­t­rů ve stej­no­jmen­né ves­ni­ci. Návště­vu restau­ra­ce dopo­ru­ču­je­me v rám­ci výle­tu na kole do Mile­šo­va. Těšit se může­te na vyni­ka­jí­cí nabíd­ku pokr­mů a dob­ré­ho pivo Kocour z Van­sdorfské­ho mini­pi­vo­va­ru.

Kavár­na Káva s párou — odkaz na tra­su zde 

Káva s párou je kavár­na a cuk­rár­na nachá­ze­jí­cí se v Lito­mě­ři­cích při­bliž­ně 10 minut chůze od cen­t­ra. Kavár­na je vybu­do­vá­na v pro­sto­rách býva­lé­ho nádra­ží, ve kte­ré na Vás dých­ne atmo­sfé­ra prvo­re­pub­li­ko­vé želez­ni­ce. Z nabíd­ky si může­te vybrat nepře­ber­né množ­ství výbě­ro­vé kávy, zákus­ků nebo lahů­dek, kte­ré Vám naser­ví­ru­je vel­mi pří­jem­ná obslu­ha. V are­á­lu se nachá­zí také model želez­ni­ce s domi­nan­ta­mi Lito­mě­řic.

 

Bis­kup­ský pivo­var U Sv. Ště­pá­na — odkaz na tra­su zde

Bis­kup­ský pivo­var nachá­ze­jí­cí se v Lito­mě­ři­cích je z Tře­be­nic vzdá­len při­bliž­ně 20 minut jízdy autem. Pivo­var byl vybu­do­ván v roce 2015 ve spo­lu­prá­ci s Bis­kup­stvím lito­mě­řic­kým. Pivo­var má za cíl navá­zat na tra­di­ci

pivo­var­nic­tví v cír­kev­ních domech. Pro­to se z nabíd­ky může­te těšit na pes­trou nabíd­ku piva ale i skvě­lých jídel. My dopo­ru­ču­je­me BBQ Žeb­ra. Sou­čás­tí pivo­va­ru je také hos­tel.

 

Restau­ra­ce Konír­na Libo­cho­vi­ce — odkaz na tra­su zde 

Skvě­lá restau­ra­ce s vyni­ka­jí­cím a lev­ným obě­dem Vás okouz­lí v cen­t­ru Libo­cho­vic. Nabí­zí kla­sic­ká čes­ká jíd­la a kaž­dý pátek tzv. Váno­ce, kdy si může­te objed­nat sma­že­ný řízek s bram­bo­ro­vým salá­tem. Por­ce jsou veli­ké a urči­tě Konír­nu navštiv­te.

 

Restau­ra­ce Pamplo­na Libo­cho­vi­ce — odkaz na tra­su zde

Maji­tel­ka pod­ni­ku paní Baue­ro­vá je restau­ra­tér­kou roku 2015. Nabí­zí zážit­ko­vá jídel­ní menu pře­de­vším z lokál­ních suro­vin. Dámy a spor­tov­ci jis­tě uví­ta­jí tzv. fit­ness menu, kte­ré je typic­ké níz­kým obsa­hem kalo­rií a zdra­vý­mi suro­vi­na­mi.