Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Tipy na historické památky Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Zří­ce­ni­na hra­du Koš­ťá­lov - odkaz na tra­su zde 

kostalovZří­ce­ni­na pochá­zí ze 14. sto­le­tí a tyčí se nad měs­tem Tře­be­ni­ce na stej­no­jmen­ném čedi­čo­vém vrchu. Koš­ťá­lov dopo­ru­ču­je­me zce­la urči­tě navští­vit. Z vrcho­lu je mož­né pozo­ro­vat kop­co­vi­tou oblast Čes­ké­ho stře­do­ho­ří a vidět vrcho­ly jako Mile­šov­ka, Holý vrch, Olta­řík a dal­ší. Pokud se ovšem oto­čí­me na Koš­ťá­lo­vě na opač­nou stra­nu, tak je mož­né vidět pře­chod mezi poho­řím a rovi­na­mi, kte­rý se táh­ne do dáli smě­rem k Libo­cho­vi­cím. Hrad Koš­ťá­lov je od měs­ta vzdá­len při­bliž­ně hodi­nu chůzí a dopo­ru­ču­je­me jej navští­vit spo­leč­ně se Sutom­ským vrchem, kte­rý se nachá­zí neda­le­ko. Stej­ně jako chůzí je mož­no zdo­lat zří­ce­ni­nu hra­du Koš­ťá­lov také na kole.

Zří­ce­ni­na hra­du Olta­řík — odkaz na tra­su zde

Olta­řík nebo také Hrá­dek, jak jej nazý­va­jí míst­ní, pochá­zí při­bliž­ně oltaříkz polo­vi­ny 15. sto­le­tí. Hrad tyčí­cí se nad vsí Děkov­ka plnil svou obran­nou funk­ci do polo­vi­ny 16. sto­le­tí, kdy zemřel maji­tel Vilém z Ilbur­ka. Od té doby se hrad uvá­dí jako pus­tý a neobý­va­ný. Stej­ně jako u hra­du Koš­ťá­lov je Olta­řík na kra­ji Čes­ké­ho stře­do­ho­ří a rovi­na­mi. Z vrcho­lu si může­te vychut­nat též pře­nád­her­ný výhled. Ces­ta z Tře­be­nic na hrad Olta­řík je dlou­há při­bliž­ně 7 kilo­me­t­rů. Výlet tedy dopo­ru­ču­je­me jako celo­den­ní. Stej­ně jako pěš­ky je mož­no Olta­řík poko­řit v krat­ším obdo­bí také na kole či autem.

Hrad Hazmburk — odkaz na tra­su zde

Hrad Hazmburk je pova­žo­ván za krá­le Čes­ké­ho stře­do­ho­ří, kte­rý se nachá­zí neda­le­ko své krá­lov­ny hory Mile­šov­ky. Věže toho­to hra­du pat­ří k domi­nan­tám kra­ji­ny a nemů­že­te je pře­hléd­nout. Samot­ný vznik hra­du je opře­den tajem­ství stej­ně jako jeho dal­ší trvá­ní. Hrad se nachá­zí na samot­ném okra­ji Čes­ké­ho stře­do­ho­ří blíz­ko měs­ta Tře­be­ni­ce. Z jeho vyso­kých věží může­te pro­žít pře­krás­ný výhled.

Hrad Kos­to­mla­ty — odkaz na tra­su zde

Gotic­ký hrad je zří­ce­ni­nou z prv­ní polo­vi­ny 14. sto­le­tí. Nachá­zí se v obci Kos­to­mla­ty pod Mile­šov­kou, kte­rá je skry­ta v oblas­ti krás­ných lesů, vyso­kých kop­ců a mokřin. Výlet na hrad dopo­ru­ču­je­me na kole. Z Tře­be­nic vede do Kos­to­mlat spous­ta nád­her­ných turis­tic­kých tras, po kte­rých je radost se vydat. Ces­ta trvá při­bliž­ně dvě hodi­ny na kole.

Zámek Libo­cho­vi­ce — odkaz na tra­su zde

Zámek Libo­cho­vi­ce se nachá­zí v maleb­né oblas­ti dol­ní­ho Poohří. Zámek pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší raně barok­ní stav­by v Čechách a byl vybu­do­ván v letech 1683 – 1690 ital­ským sta­vi­te­lem Anto­ni­em del­la Por­tou. Zámek i roz­sáh­lou zámec­kou zahra­du je mož­né navští­vit. V rám­ci léta je na zám­ku pořá­dá­na také řada kul­tur­ních akcí. Do zám­ku je mož­né se z Tře­be­nic vydat na kole kolem hra­du Hazmburk nebo autem. Pro­hlíd­ku je také vyni­ka­jí­cí pro­po­jit s obě­dem v jed­né z míst­ních restau­ra­cí.

Měs­to Lito­mě­ři­ce — odkaz na tra­su zde

Lito­mě­ři­ce je okres­ním měs­tem, kte­ré je vzdá­le­no od Tře­be­nic 20 minut ces­ty autem. Svo­ji his­to­rií je čas­to navště­vo­vá­no turis­ty nejen z Čes­ké repub­li­ky ale také ze zahra­ni­čí. Nej­zná­měj­ší je náměs­tí v Lito­mě­ři­cích, kde sto­jí archi­tek­to­nic­ky cen­né domy pyš­ní­cí se barok­ním sty­lem. Za návště­vu sto­jí také Kalich, kte­rý se tyčí nad náměs­tím a je mož­né ho navští­vit jako roz­hled­nu. Dal­ší mož­nos­tí je Katedrá­la sv. Ště­pá­na nebo Most­ná hora. Ve měs­tě je však řada dal­ších zají­ma­vos­tí a urči­tě je z čeho si vybí­rat.

Měs­to Tere­zín — odkaz na tra­su zde

Tere­zín je měs­to nachá­ze­jí­cí se v blíz­ké vzdá­le­nos­ti od Lito­mě­řic. Pev­nost byla zalo­že­na roku 1780 Jose­fem II na počest jeho mat­ky Marie Tere­zie. Do zná­mos­ti se dostal hlav­ně z důvo­du dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy Tere­zín slou­žil jako kon­cen­t­rač­ní tábor. V Čes­ké repub­li­ce je Tere­zín jedi­ným měs­tem své­ho dru­hu. Za návště­vu sto­jí urči­tě Malá pev­nost a Muze­um ghet­ta.

 

Vod­ní hrad Budy­ně nad Ohří — odkaz na tra­su zde

Budy­ně nad Ohří je vzdá­le­na od Tře­be­nic při­bliž­ně 25 kilo­me­t­rů a návště­vu hra­du dopo­ru­ču­je­me autem. Pozd­ně gotic­ký hrad byl vybu­do­ván ve 13. sto­le­tí spo­lu s vod­ním pří­ko­pem a baži­nou na bře­hu řeky. Za svých časů vystří­dal spous­tu maji­te­lů a jeho zká­za byla zažeh­ná­na až na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Po něko­li­ka rekon­struk­cích je zde mož­né spat­řit opev­ně­ný rene­sanč­ní hrad se dvě­ma kří­d­ly z původ­ních čtyř. Spo­lu s hra­dem může­te navští­vit také Jan­do­vo muze­um. V let­ních dnech se na zám­ku ode­hrá­vá spous­ta akcí jako rytíř­ské tur­na­je nebo trhy.

Památ­ná hora Říp — odkaz na tra­su zde

Říp pat­ří k těm vzdá­le­něj­ším výle­tům z naše­ho měs­teč­ka. Leží totiž u měs­ta Roud­ni­ce nad Labem, kte­ré může­te navští­vit při­bliž­ně za půl hodin­ky ces­tou autem. Pokud se ale roz­hod­ne­te pro návště­vu, pono­ří­te se do tajů čes­ké myto­lo­gie. Prá­vě zde se pod­le pověs­tí usa­di­li prv­ní Slo­va­né, kte­ré vedl pra­o­tec Čech. Na vrcho­lu hory sto­jí román­ská rotun­da sv. Jiří, kte­rá se sta­la sym­bo­lem hory.