Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Cyklistické výlety Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Kolem Hazmbur­ku až do Libo­cho­vic - odkaz na tra­su zde

Ces­ta z Tře­be­nic do Libo­cho­vic Vám zabe­re při­bliž­ně hodi­nu ces­ty. Vybrat si může­te dvě ces­ty a to, zda poje­de­te přes obec Kla­pý, kte­rá se nachá­zí pří­mo pod Hazmbur­kem nebo tra­sou přes Sed­lec a Sla­ti­nu. Ces­ta přes Kla­pý je urči­tě krat­ší a dle naše­ho názo­ru méně nároč­ná. Ces­ta ale vede přes frek­ven­to­va­nou sil­ni­ci, po kte­ré čas­to jez­dí auta. Bez­peč­něj­ší a stej­ně krás­ná se nám tedy jeví tra­sa přes Úpo­hla­vy, Sed­lec, Sla­ti­nu až do Libo­cho­vic. Tra­sa vede také po sil­ni­ci ovšem méně frek­ven­to­va­né. Navíc si uži­je­te Hazmburk z jiné­ho úhlu pohle­du, než se všem naský­tá.

hazmburk

Do vin­né­ho sklíp­ku Vel­ké Žer­no­se­ky — odkaz na tra­su zde 

Tra­sa na kolech trvá k pří­vo­zu, kte­rý Vás zave­ze do Vel­kých Žer­no­sek při­bliž­ně dvě hodi­ny a měří  14 kilo­me­t­rů. Tra­sa vede přes Jen­či­ce, Boreč, Rež­ný Újezd, Stru­žen­ku, Opar­no a Malé Žer­no­se­ky. Z Tře­be­nic je ces­ta zpr­vu nároč­ná, neboť Vás čeká stou­pá­ní až na cyk­los­tezku, kte­rá se nachá­zí pod Koš­ťá­lo­vem. Poté se však může­te nechat uná­šet snad­nou jízdou po rovin­ce či méně z kop­ce, kte­rá Vás po zave­de do skry­té obce Boreč. Z Bor­če se napo­jí­te na sil­ni­ci, kte­rá po chvil­ce kon­čí v Rež­ném Újez­du. Sil­ni­ce je vyu­ží­vá­na jen mini­mál­ně a pro­to na auta nara­zí­te jen výji­meč­ně. Z Rež­né­ho újez­du se dále vydá­te po sil­ni­ci dále přes Stru­žen­ku, pod­je­de­te pod dál­ni­cí a po pár met­rech vje­de­te do obce Opar­no. Do Opa­ren­ské­ho údo­lí vje­de­te u Čer­no­dol­ské­ho Mlýnu, kte­rý Vám může poslou­žit jako občer­stvo­va­cí sta­ni­ce. Po pár minu­tách jízdy vyje­de­te v obci Malé Žer­no­se­ky, ze kte­ré se přes hlav­ní sil­ni­ci, kte­rá vede na Ústí nad Labem, dosta­ne­te až k pří­vo­zu do Vel­kých Žer­no­sek. Ces­tu zpět může­te absol­vo­vat stej­nou tra­sou či jinou přes Lovo­si­ce, Sule­jo­vi­ce, Číž­ko­vi­ce až do Tře­be­nic.

Přes CHKO Čes­ké stře­do­ho­ří do Kos­to­mlat pod Mile­šov­kou — odkaz na tra­su zde

Tuto tra­su shle­dá­vá­me jako nej­krás­něj­ší z uve­de­ných. Dél­ka tra­sy je při­bliž­ně 16 kilo­me­t­rů a trvat by Vám měla dvě a půl hodi­ny. Ces­ta vede po málo frek­ven­to­va­ných sil­ni­cích a cyk­lotra­sách. ceske stredohoriDo Kos­to­mlat pod Mile­šov­kou pro­je­de­te obcí Tep­lá, Vlas­ti­slav, Mrskle­sy, Lipá a Med­vě­di­ce. Ces­ta není  nároč­ná. Při­pra­ví si pro Vás mír­né stou­pá­ní ale i sjezdy. V Med­vě­di­cích, kte­ré leží poblíž obce Kocou­rov, kde dopo­ru­ču­je­me zastáv­ku na občer­stve­ní, je to už do Kos­to­mlat kou­sek. Tra­sa vede po cyk­los­tez­ce hus­tý­mi lesy, skal­na­tý­mi úte­sy a mokři­na­mi. V Kos­to­mla­tech pod Mile­šov­kou poté může­te navští­vit míst­ní hrad. Ces­ta zpět vede stej­nou tra­sou nebo i jinou. Zále­ží jen na Vás. Míst­ní pro­stře­dí Vám naský­tá nespo­čet mož­nos­tí kudy se vydat a co všech­no zažít.

Do Opa­ren­ské­ho údo­lí — odkaz na tra­su zde

Na kole do Opa­ren­ské­ho údo­lí vedou dvě tra­sy. Prv­ní popis tra­sy je zmí­něn již v návo­du na ces­tu do Vel­kých Žer­no­sek. Dru­hý způ­sob vede zpr­vu stej­nou ces­tou a to do kop­ce kolem Jen­čic až pod zří­ce­ni­nu hra­du Koš­ťá­lov. Zde se napo­jí­te na cyk­los­tezku vedou­cí na Sutom. Ces­ta nej­pr­ve vede po rovin­ce a poté mír­ně z kop­ce. V Suto­my se dosta­ne­te na sil­ni­ci a pro­je­de­te kolem kos­te­la, kte­rý se nachá­zí na vrcho­lu obce. Dále Vás sil­ni­ce pove­de z kop­ce, pokud poje­de­te pořád rov­ně tak obcí Břez­no až do Vele­mí­na. Zde je nut­né být obzvlášť obe­zřet­ný, neboť Vele­mín vede hlav­ní sil­ni­ci do Tep­lic. Podél sil­ni­ce však vedou chod­ní­ky a jsou zde i pře­cho­dy, po kte­rých se musí­te dostat na dru­hou stra­nu sil­ni­ce. Vele­mín nepro­je­de­te celý a u Moto­res­tu, kte­rý se podél hlav­ní sil­ni­ce nachá­zí, zah­ne­te vpra­vo a poté hned zase vpra­vo. Po pár minu­tách jízdy zah­ne­te do posled­ní uli­ce, kte­rá se ve Vele­mí­ně nachá­zí (uli­ce je před želez­nič­ním pře­jez­dem). Tato uli­ce Vás poté nave­de až do Opa­ren­ské­ho údo­lí, kte­ré je oprav­du radost si pro­hléd­nout. Opro­ti prv­ní ces­tě do Opa­ren­ské­ho údo­lí je tato tra­sa del­ší a údo­lí si pro­je­de­te oprav­du celé. Ces­ta zpět vede dvě­ma smě­ry. Jed­ním smě­rem kolem Čer­no­dol­ské­ho mlý­na, kte­rý je v pro­střed­ní čás­ti údo­lí a dru­hým přes Lovo­si­ce.

Mož­nos­tí, kam se u nás vydat na kola, je oprav­du hod­ně. My Vám při­ná­ší­me jen ty nej­za­jí­ma­věj­ší.