Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Kam na výlet Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Naše měs­teč­ko Tře­be­ni­ce najde­te na úpa­tí Čes­ké­ho stře­do­ho­ří

Moc tu neros­tou hou­by a nemá­me tu borův­ky! – to je celý výčet nepra­vos­tí této kra­ji­ny.

Jinak se pono­ří­te do oblas­ti sta­rých pověs­tí čes­kých – Říp, Sta­di­ce….Dále pozná­te hra­dy našich husit­ských bojov­ní­ků – Kalich Jana Žiž­ky z Troc­no­va, dále Oltá­řík a Ost­rý  hejtma­na Jakoub­ka z Vře­so­vic. Dámy pak oce­ní tře­be­nic­ké Muze­um čes­ké­ho gra­ná­tu a mož­nost zakou­pe­ní ori­gi­nál­ních šper­ků. Nebo zám­ky – Plo­s­ko­vi­ce, Libo­cho­vi­ce, Budy­ně nad Ohří.

Může­te navští­vit his­to­ric­ké krá­lov­ské měs­to Lito­mě­ři­ce a spous­tu seve­ro­čes­kých vinař­ství (Vel­ké Žer­no­se­ky, Tře­bí­vli­ce, Chrám­ce). Na kaž­dé ces­tě bude­te mít za prů­vod­ce ovoc­né stro­my nabí­ze­jí­cí vůni kvě­tů nebo ochut­náv­ku ovo­ce. Naše kra­ji­na je kra­ji­nou trav, motý­lů, bod­lá­ků a stá­lé­ho suché­ho poča­sí.

Mož­nos­tí, kam se u nás vydat je oprav­du hod­ně.  Na  našem  webu  si  může­te   vybrat  z  řad zají­ma­vých výle­tů  či akti­vit, kte­ré jsme pro Vás vybra­li a roz­tří­di­li do jed­not­li­vých kate­go­rií.

          cyk­lis­ti­ka

          — moto­tra­sy

          — mlsá­ní

          — zába­va

          — his­to­ric­ké památ­ky

          — za pří­ro­dou

Více na strán­kách:

www.mesto-trebenice.cz – o Tře­be­ni­cích a Muzeu Čes­ké­ho Gra­ná­tu.

www.branadocech.cz – oddíl Čes­ké­ho stře­do­ho­ří. Dozví­te se vše – památ­ky, výle­ty, akce nebo far­mář­ské trhy…

www.trebenickemerunky.cz — pro­dej čer­stvé­ho ovo­ce (hlav­ně meru­něk) z rodin­né­ho sadu.