Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Terapeutka: Jana Paseková

www.janapasekova.cz, mob: 777 839 215,  mail: VaseJohanka@seznam.cz

 

Podstatou manuální lymfodrenáže je ručně provedená detoxikace organismu s téměř okamžitými a i dlouhodobými účinky na všech úrovních bytí každého klienta. Podrobněji níže – opravdu si přečtěte, stojí to za to.

Lze absolvovat jako kůru 1x ročně nebo po 1-2 hodinách každý měsíc.

 

Manuální lymfodrenáž                                                                                1 600,-Kč / 2 hodiny

Manuální lymfodrenáž – kúra 5 dní za sebou                                        8.000,-Kč / 10 hodin

 

 

Manuální lymfodrenáž podrobně a s láskou

Z mé strany je to více než čtrnáctiletá zkušenost aktivního provádění manuální lymfodrenáže, v současné době nejvíce provozované terapie v celé mé masérské praxi, a také moje potřeba ji propagovat jako vysoce účinnou a úspěšnou metodu očisty těla a prevence zdraví.

Ze strany stávajících i potencionálních klientů je to možnost dovědět se a vykomunikovat co nejvíce informací, souvisejících s touto unikátní metodou, ošetřující každou bytost na všech úrovních jejího bytí.

 

Celou kúru, v mém podání v rozsahu deseti hodin jsem si rozvrhla v průběhu jednoho pracovního týdne do pěti dvouhodinových cyklů, zaměřených na jednotlivé tělesné partie tak, aby byly dodrženy zásady správného postupu. Jen tak může být dosaženo potřebného a požadovaného výsledku, samozřejmě s ohledem na výchozí stav klienta. A jako každá terapie, i manuální lymfodrenáž má své hlavní místo v oblasti řešení, již více, či méně vážných zdravotních komplikací, souvisejících se stavem lymfatického systému a jeho funkčností, ale i v oblasti prevence, kterou lze realizovat i částečnými terapiemi z celkové kúry. To vždy při dodržování již výše zmiňovaných pravidel terapie. Pro manuální lymfodrenáž není u zdravého člověka potřebné odborné doporučení, u vážnějších, sporných, anebo komplikovaných stavů, například po vážných onemocněních, je konzultace s lékařem jistě na místě. U konkrétních klientů je můj přístup vždy zcela individuální, zohledňující výchozí stav klienta ve smyslu fyzickém, mentálním i emocionálním, neboť manuální lymfodrenáž v nejlepším případě obsáhne všechny roviny lidské bytosti. Efekt terapie je prakticky okamžitý, dopady celé kúry je možné sledovat ještě několik týdnů a dosah celého procesu se počítá na měsíce, v ideálním případě postačí jedna kúra ročně. Po první kúře manuální lymfodrenáže jsou často vhodné i částečné, doplňující terapie mezi jednotlivými kúrami. Terapii je vhodné ze strany klienta doplnit střídmostí ve stravě, ve fyzických aktivitách, na poli práce i psychické zátěže, a nejvhodnější je kúru naplánovat v době volna, anebo v čase velkého omezení většiny každodenních rutinních aktivit. Celková kúra s počtem jejich provedení nabývá na účinnosti a síle, tedy vždy každá další terapie je silnější, než ta předchozí. Úspěšnost celé terapie lze jen stěží předpokládat, i když ve druhé, či třetí dvouhodinovce je často zcela zjevný posun na fyzickém těle i v psychice klienta. Přestože lymfodrenáž provádí terapeut, a od něj se velmi zásadně odvíjí případný úspěch terapie, zásadní slovo má psychika, přístup, důvěra a víra klienta v celou terapii, o tom jsem zcela přesvědčená. Všeobecně se ale toto pravidlo týká všech terapií a všech klientů, kteří potřebují a očekávají, nějakou pomoc.

Zprovoznění lymfatického systému, „otevření“ a vyprázdnění lymfatických uzlin, naředění lymfy a zrychlení jejího toku, ruční detoxikace organismu, eliminace otoků, posílení imunitního systému, zklidnění psychického stavu klienta, „vyčištění“ hlavy a urovnání myšlenek, životní nadhled a optimismus, prevence různých onemocnění, včetně zhoubných nemocí, to je jen nepatrná část dopadu manuální lymfodrenáže na klienta.

Po celou dobu terapie jsme s klientem v úzkém kontaktu, komunikaci o jeho pocitech na těle i na duši, zjednodušujeme vše, co zjednodušit lze, nahlížíme na životní situace klienta s odstupem, čistíme člověka na všech úrovních jeho bytí. Každá část lidského těla sebou nese témata, jejichž faktický stav se zrcadlí fyzickými projevy právě v té části organismu, která odpovídá danému tématu. Tyto informace probereme s klientem kousek po kousku, a snažíme se dobrat pojmenování, pochopení, přijetí a „vyléčení“ všeho, co je potřeba vyléčit. Témata se odkrývají postupně od nejnovějších po nejstarší, někdy i při terapiích za rok, za dva, anebo třeba i po deseti letech. Souběžně se léčí a čistí fyzické tělo klienta, jednotlivé orgánové systémy a orgány se rozpohybovávají a uvolňují, rozpouštějí se úsady v těle, zklidňují se myšlenky, vyvstávají pocity, které třeba i dlouhá léta klienti zadržují a popírají. Dějí se zázraky na všech frontách.

Horní končetiny, krk, obličej

Snad nejdůležitější oblastí všeobecně se jeví při manuální lymfodrenáži oblast krku, kde jsou místa výstupu a odvedení škodlivých látek z těla, oblast hrdla, klíčních kostí, a oblast v okolí paží, kde se nacházejí centrální, pažní a prsní uzliny. Těmito partiemi projde prakticky vše, co je z těla nutné odvést, a proto jsem se v průběhu celkem krátké praxe rozhodla opakovaně pracovat v těchto partiích při každé z pěti dvouhodinovek. Přibližně půl hodiny věnuji v úvodu každé terapie otevírání a čištění uzlin v okolí krku a paží, jako nejdůležitější oblasti těla, tedy vztaženo k funkčnosti lymfatického systému. Není-li těmto partiím věnována dostatečná péče a pozornost, není možné odvod škodlivin z těla nijak jinak zajistit. Každý člověk, který přístrojovou, anebo manuální lymfodrenáž absolvuje si musí uvědomit, že bez úvodního, velmi poctivého ošetření krku a oblasti paží nemá terapie žádný smysl.

Co se týká dalších, podle mého neméně důležitých dopadů lymfodrenáže v horní části těla každého klienta, nejzásadnější mi připadá působení a vliv na naše vyjadřování, komunikaci, vyslovení se a projevy emocí, které dnes všeobecně mezi lidmi velmi váznou. Pokud tedy vázne lymfa v horních částech těla, především v oblasti krku, jen stěží člověk projevuje svoje niterné pocity, stavy, nálady, názory a myšlenky. To vše potom v těle vázne, informace zaplňují hlavu, myšlenky zatěžují mozek, zpomalují se naše rozhodovací schopnosti. Stále více ztrácíme schopnost otevřeného projevu kladných i záporných emocí, přestáváme se smát, ale i plakat, naše komunikační kanály se uzavírají a blokují a my se stáváme méně a méně srozumitelnými a jasnými pro okolní svět. Mám za to, že dar řeči nám byl poskytnut proto, abychom jej naplno využívali, aby tak bylo naše nitro ve spojení s v okolním světem a ostatními bytostmi.

Horní končetiny považuji podle mého za symbol volnosti a svobody, a není tedy jistě náhoda, že jsou první částí, kterou manuální lymfodrenáží uvolňuji, čistím a narovnávám. Téma volnosti a vnitřní svobody je doslova na celé knihy, přesto se i tímto tématem budu chvíli zaobírat i při tomto mém psaní. Stav bezmoci, pocit svázaných rukou, podvědomě zvednutá, anebo předsazená ramena, často velmi omezená hybnost ramenních kloubů, dlaně sevřené do pěstí, u jedné, či obou rukou, to je jen malý výčet průvodních jevů nesvobody, kterou často člověk bytostně i celá léta vnímá a cítí. Pokud nemohu „roztáhnout křídla“ a letět, nejsem volný (volná), nemohu žít spokojeně a šťastně. Navíc, otevřené dlaně poukazují u levé ruky na schopnost brát a přijímat vše, co mi život nabízí, otevřené dlaně u ruky pravé zase upozorňují na naši schopnost rozdávat, darovat, poskytovat ostatním, projevovat sebe sama, jednat otevřeně. Mám představu, že do nás vše vstupuje levou a vše použité a nepotřebné, vystupuje pravou rukou, myšleno energeticky. Zkřížené, sevřené, ztuhlé, bolestivé, oteklé, slabé, či křečovité horní končetiny hovoří mnohé o Vaší přirozenosti i pravém opaku. Sami velmi dobře znáte různé pocity z podávání ruky při pozdravu. Nejde ale prakticky o nic jiného, než že sami, bez ohledu na odbornost v tomto oboru, vnímáte vše dobré i ne – dobré. Můžete si být jistí, že práci s horními končetinami vnímají klienti velmi hezky a „osvobozujícně“. Také jak jinak! V dnešním světě si většina lidí spíše BERE, než DÁVÁ a POSKYTUJE, a ještě k tomu o tom neumí ani MLUVIT.

Celá první část manuální lymfodrenáže poskytuje, spolu s úklidem v hlavě, důležitý počátek na cestě do svého nitra a ani jednou, za celých 14 let mojí praxe v této terapii se mi nestalo, že by člověk nepokračoval. A věřte, že s uvolněným hrdlem a rozvázanými křídly to může zvládnout úplně hravě.

Hrudník a břicho

Druhá terapie celkové kúry manuální lymfodrenáže je zaměřená na oblast přední části trupu těla. V úvodu je potřeba uvolnit, zprůchodnit a zrychlit tok lymfy v oblastech hrdla, krku a paží, které, jak jsem psala v první části mého psaní, jsou zásadní pro celkový průběh a výsledný efekt celkové manuální lymfodrenáže. Této oblasti věnuji asi půl hodiny a volně přecházím na oblast hrudníku. Významnost této části těla je mnohem vyšší u žen, i když i muži mívají čas od času fyzické obtíže s uzlinami této oblasti také. Každopádně vztahy, které oblast prsou obsahuje se týká každého člověka bez rozdílu. Intuice mi ukáže, kterou stranou hrudníku se mám zaobírat jako první a tato skutečnost také prozradí, které téma je pro klienta momentálně důležitější. Oblast levého prsu je odrazem našeho vztahu k vlastním dětem a k mamince. Jinak řečeno, zrcadlí naši roli dcery, syna, případně rodiče našeho dítěte, dětí. V pravém prsu se můžeme orientovat ve vztahu partnerském, a také ve vztahu s tatínkem. Změny, nepokoje, nedorozumění, ztráty, ukončení, nefunkčnost, či úplné odříkání ve vztazích nakonec vždy dopadnou právě na tuto oblast našeho těla. Jak časté jsou dnes potíže, v podobě více, či méně závažných onemocnění prsou víme všichni velmi dobře. Není to ale důkaz ničeho jiného, než, že rodičovství, partnerství, anebo vztahy z pozice dítěte vůči rodičům dnes pramálo fungují. To, co bylo dříve mnohem častěji přirozeností, dnes hledáme a pokoušíme se plnit, jako by životní role byly nějakým zaměstnáním, nutným zlem, povinností, anebo nezvládnutelným úkolem. Připočteme-li k tomu ještě skutečnost, že neumíme, nezvládáme, nechceme, anebo i odmítáme komunikovat na poli vztahů, jako takových, náš lymfatický systém v celé horní části těla nemá důvod volně plynout.

Mám mezi klientkami ženy, které si buďto prošly, procházejí, anebo velmi svými postoji v oblasti vztahů dopomáhají k budoucím potížím v oblasti prsou a buďte si jistí, že témata, která prožívaly, anebo žijí, korespondují s tématy partií, které jsou v léčení, anebo po léčení. Přitom to, co žijeme, se vždy odehrává v kratším, či delším časovém úseku, a je tedy vždy možno celý případný konfliktní proces pochopit, vyřešit a přijmout, a tím odvrátit fyzický dopad celého procesu. KAŽDÝ PROCES LIDSKÉ BYTOSTI SE VŽDY ODEHRÁVÁ NEJDŘÍVE NA MENTÁLNÍ, ČI EMOCIONÁLNÍ ROVINĚ, POTÉ AŽ NA ROVINĚ FYZICKÉHO TĚLA. Pokud nám nestačí mnohdy celé roky trvající čas k prozření, postará se všechno další naše fyzické tělo. Pravdou je, že ani tehdy se, v dnešních časech obzvláště, často nic nestane a výsledek je jasný. A to vůbec nepíši o rovině prevence zdraví, kterou lidé kolem mě prakticky vůbec neřeší a neberou v úvahu. Přitom ve chvíli, kdy už se něco v těle závažného děje, a ozdravné mechanismy řízené Vesmírným řádem nastoupí svoji roli, nemůže terapeut do tohoto za žádných okolností vstupovat a zasahovat. Moje zkušenosti ukazují, že případné vážné komplikace postihují fyzické tělo v časovém rozmezí od půl, do dvou let nejčastěji. Samozřejmě platí i jiné časové horizonty. Svoboda obsažená v horních končetinách úzce souvisí s volností a svobodou ve vztazích, proto jsou horní končetiny zpravidla velmi omezené při obtížích v hrudní oblasti. Vše souvisí se vším, a tak se dále odvíjí řada souvislostí, a zpravidla u fyzického těla nezůstane nikdy při jednom, tom prvotním projevu…

Manuální lymfodrenáž oblasti břicha je jedinou partií těla, kde používám větší intenzitu tlaku na tělo. V oblasti břicha se drenážuje konkrétně tlusté střevo, a podle mého, je tato partie velkým tématem lidí, žijících v našem státě. Téma závisti, neodpuštění, nestrávené minulosti a tzv. sloní paměti, to je výčet těch nejzávažnějších témat, která se nám tak hezky starají o jedno z prvních míst ve světě s výskytem zhoubného onemocnění tlustého střeva a trávicích orgánů. To, co si v dnešním každodenním profesním, i osobním životě vyslechnu, a čeho jsem účastna, mě jen utvrzuje v tom, že neschopnost a nemocnost lidí kolem, je vlastně očekávatelná, zasloužená a vzhledem k povahám a jednání dnešní populace zcela přirozeným vyústěním jejich, často tragické existence. Nemám potřebu kohokoliv děsit a způsobovat paniku, ale nesnášenlivost lidí vůči sobě, pomluvy, intriky, lži a sebestřednost vidím denně a dočkávám se jí ze stran, ze kterých bych je ani v nejhorších snech neočekávala. Nemáme-li cokoliv z dávné, či nedávné minulosti zpracované, přijaté, či vůbec strávené, dáváme tak důvod tělu, aby v oblasti tlustého střeva začal usazovat a hromadit vše, co prostě nehodláme opustit a odevzdat. Ložisko „uskladněného“ dramatu, které tak ani naše orgány, podporující trávení, nemohly dostatečně zpracovat, a tak oddělit tělu potřebné, od nepotřebného, po nějaký čas neprojevuje známky aktivity. Nicméně naše do nekonečna opakované výčitky, vzpomínky, jízlivost, a negace vyživí pečlivě uložené tak, že se nestrávená, či neodpuštěná minulost dostane ke slovu na rovině fyzického těla. Vždy je přitom opět dostatek času a prostoru na to, podívat se s odstupem na procesy, prožitky a okolnosti, které nás dříve trápily, a které TEĎ a TADY můžeme s novými zkušenosti a okolnosti našeho života přehodnotit a beze zbytku zpracovat. Celou věc vidím já osobně malinko jinak, protože ono obrovské téma ODPUŠTĚNÍ, považuji za nesmysl, a to z jednoho prostého důvodu. Iluze nutného, teoreticky existujícího odpuštění, považuji za méně přijatelné a potřebné, než třeba jen představu, že není co odpouštět, a nikdy nebylo. Sobě, ani nikomu jinému. Vše se děje tak jak má, a posléze vyslovovaná hodnocení a všelijaké kritiky a postoje nám vnucují pocit, že něco bylo a je špatně. Jak často říkám: „Po bitvě je každý generál“. Každá životní situace slouží sama o sobě k jejímu plnému a vědomému prožití, ne k následnému pitvání a teoretickému řešení. A minulost sama nás formuje do podoby TADY a TEĎ, činí nás přesně takovými, jací jsme a je tak dostatečně vepsána do každé lidské Bytosti. Není třeba ji oprašovat, a pokud přece jen ano, pak doporučuji pouze v dobrém, pozitivním a krásném. Manuální lymfodrenáž tlustého střeva slouží jako inventura a skartace minulosti, která stejně neexistuje. Břicho plné minulosti, zloby, závisti a neodpuštění tak může být vyprázdněno a uklizeno, a může sloužit k dokonalému odvádění všeho nepotřebného a nežádoucího z naší mysli i těla. Relativně přesně se při drenáži dopátráme životního období, s přesností roku, až dvou, takže se klient může zaměřit na konkrétní úsek svého života a také téma, které jej v daném období trápilo, bolelo, sžíralo. Vyhne se tak sžírání v oblasti dutiny břišní, které často ukončuje náš fyzický život definitivně.

Záda a hýždě

Zadní část trupu, přesněji záda a oblast beder a hýždí, symbolizují velmi důležitá témata a všeobecně se při manuální lymfodrenáži tyto části těla setkávají s velkou oblibou a zájmem klientů. Očistou těchto částí těla se dokončí lymfodrenáž celého trupu a horních končetin a klient tak může velmi intenzivně pocítit rozdíl mezi zpracovanými oblastmi a dolními končetinami, které včetně naší veškeré minulosti od narození až do osmnácti až dvaceti let zůstávají prozatím nedotknuté. Ten rozdíl je zpravidla velmi znatelný, tím spíše, že v dolních končetinách se drží i po fyzické stránce lymfa mnohem více než v horní části těla. Její zpětný chod směrem k oblasti krku zde musí překonat téměř celou výšku našeho těla, a vzhledem k životnímu stylu, jaký vedeme, tomuto procesu příliš nepomáháme.

Záda jsou oblastí, kde se ukládají od trapézů až k pasu všechny starosti, které nám nenáleží, tedy vše, co se přímo netýká naší osoby. Starosti o děti, o rodiče, o přátele, zbytečné intervence, kterými mnozí žijeme, vstupy do procesů, kterým máme nanejvýše přihlížet, situace, kterými žijeme, aniž bychom v nich hráli jakoukoliv roli. Většinu času našeho života totiž trávíme „řešením“, které nám nenáleží, i když naše hlava je přesvědčená o opaku. Když si uvědomíte, čím vším se během jednoho jediného dne zaobíráte, možná zjistíte, že děláte všechno jiné, než cokoliv, co by se týkalo přímo Vás. I přesto, že jsme tu jen a pouze pro sebe, pro naše poznání, pro naši zkušenost, pro naše úspěchy, posuny i propady a omyly. Pokud jsme ale v zajetí starostlivosti o ostatní říkávám, že „Peklo se směje“, protože se přesně děje to, co se dít prostě nemá. Přitom důvody, proč se neustále angažujeme tam kde nemáme, jsou velmi rozdílné. Každopádně výsledek sledujeme ať už na fyzické, psychické, mentální či emocionální rovině stejný.

Dokud budeme svazováni povinnostmi vůči ostatním a starostlivostí o ně, nebudeme moci svobodně dýchat, roztáhnout křídla a letět, a oblast našeho hrudníku, pletenců lopatkových, srdce, uvíznutého v kleci, i trapézy, zatuhlé pod tíhou náročného života, to vše budeme vnímat velmi těžce a bolestně. Zatuhlá, pohybu neschopná ramena, ploténky, praskající pod tíhou životního údělu, celková zatuhlost fyzického těla, odrážející těžkopádnost našeho VLASTNÍHO BYTÍ, to je jen malý výčet dopadů, jakými platíme za to, že jsme tu pro všechny. Jsou tu ale všichni ti důležití i pro nás samotné? Zajímáme z těch všech ostatních alespoň někoho? Dočkáváme se my sami pomoci, aby tak byl zachován Vesmírný zákon HARMONIE? Pokud si budete analyzovat rovnováhu Vašeho dávání a přijímání, přeji Vám k tomu sílu, neboť ve většině případů jsem si jistá výsledkem. Tu disbalanci, ke které dojdete však nelze nevnímat dlouhodobě a jednoho dne Vás prostě dostihne.

Oblast beder je prostorem, do kterého se ukládají, a ve kterém si žijí a bolí nás, veškeré naše obavy a strachy ze ztráty. Obavy z konců, z rozchodů, ze smrti, ze života, strachy o práci, o děti, o zdraví, prostě o všechno, o co jen se člověk dokáže bát. A že je toho požehnaně! Obavy a strachy, přestože jsou smyšlené, mají na člověka prakticky největší vliv, jaký si jen dovedeme představit. Neznám téměř nikoho, kdo by nezažil nějakou obavu, nějaký strach, nějakou psychickou paralýzu, či emocionální zhroucení. To vše omezuje pohyb našich kyčelních kloubů, blokuje SI skloubení, přechod lumbo-sakrální (bedro křížový), svůj „kříž“ pociťujeme ve dne v noci, ztrácíme vůli vytrvat a jít dál. A co se pojmu jít dál týká, tu dopadá vliv i na fyzickou rovinu, tedy nás přestávají poslouchat dolní končetiny. Přitom z mnohaleté zkušenosti vím, že podívat se svým strachům přímo do tváře, znamená ve většině případů prozřít a uvidět, že strachy vážně jenom vymýšlíme na základě nevědomosti, neznalosti, vlivu ostatních, pocitu vlastní slabosti a neschopnosti. Jak říkávám, za VŠÍM JE NIC. Ve věci strachů je to stoprocentní PRAVDA přátelé. Stejně tak obavy o ostatní se zhmotňují v našich bedrech a těm, o které se bojíme tím nijak nepomáháme. Energie strachu je blokující, energie důvěry, víry a lásky je podporující, to si prosím vemte k Srdci. Vždy si můžeme vybrat, jakou cestu si zvolíme. Cestu Světla, anebo cestu Temnoty. Úleva, kterou pocítíte, pokud Vás opustí jisté množství strachů a obav je obrovská, pro fyzické tělo velmi úlevná, pro emocionální i mentální tělo nepopsatelná. Jako lusknutím prstů lze odložit to, co prakticky existovalo jen v naší mysli. To je čistá logika, nic převratného.

Třetí den manuální lymfodrenáže završí těmito vážnými tématy přítomnost a vyšle nás přímo do minulosti. Tam, kde jsme přišli na svět, tam kde jsme se formovali do svých devíti let do prakticky hotového člověka, tam, kde jsme opouštěli dětství a pustili se do života sami za sebe. Bez rodičů, prarodičů a žel Bohu i povětšinou bez svého vědomého JÁ, vnitřního dítěte, z TADY a TEĎ, do BYLO anebo BUDE – na fyzickém těle do dolních končetin.

Drobnohledem

Nepředstavitelný dopad a úspěšnost na jedné a přehlížení a neznalost na straně druhé, to jsou důvody, díky kterým jsem se rozhodla podrobněji se rozepsat o manuální lymfodrenáži, terapii, kterou považuji za geniální a zásadní pro zdraví každého člověka.

Viditelné a trvalé výsledky na všech úrovních života klientů, kteří manuální lymfodrenáže absolvují a zbytečné, často dlouholeté obtíže a vážné, zhoubné nemoci u lidí, kteří v životě jen neustále dokola teoreticky a stejně bezvýsledně něco řeší, než aby něco pro sebe sama udělali, to jsou fakta, která mě i po 14 letech praxe v oblasti práce s lymfatickým systémem dovedou rozplakat i dostat do stavů euforie a nadějí, že každý, kdo CHCE, může být zdravý a šťastný… anebo projít utrpením, bolestí, smrtí.