Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Kla­sic­ká masáž

Tera­pe­u­t­ka: Jana Pase­ko­vá

www.janapasekova.cz, mob: 777 839 215,  mail: VaseJohanka@seznam.cz

 

Kla­sic­kou sesta­vu šíje a zad pro­vá­dím v trvá­ní jed­né hodi­ny. Kla­sic­ká masáž šíje a zad má pod­le mých zku­še­nos­tí neza­stu­pi­tel­né mís­to v živo­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka, ať už z důvo­du uvol­ně­ní po fyzic­ky nároč­né prá­ci, spor­tov­ních akti­vi­tách, ane­bo jako opak pasi­vi­ty z důvo­du sta­tic­ké prá­ce, či zjem­ňo­vá­ní dopa­dů a násled­ků vro­ze­ných vad a dis­po­zic kli­en­ta. Vhod­ným dopl­ně­ním napří­klad těles­ným cvi­če­ním, jógou, pla­vá­ním, chůzí, sau­nou, medi­ta­ce­mi, aj. se masáž může stát záru­kou, ane­bo při­nejmen­ším pod­po­rou při ces­tě ke kva­lit­ní­mu a krás­né­mu živo­tu.

Kaž­dá masáž je rov­něž pře­no­sem léči­vých a pozi­tiv­ních ener­gií a pro­je­vem mého osob­ní­ho pří­stu­pu ke kaž­dé­mu z Vás.

Masáž šíje a zad                                                                                           500,-Kč / 1 hodi­na