Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Ceník Ubytování U Meruněk
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Nej­bliž­ší zná­mé ter­mí­ny:

Malo­vá­ní man­dal s Janou Pase­ko­vou —  17.11.2017 od 14:00

Masá­že dle osob­ní­ho objed­ná­ní:  od 18.11 do 22.11.2017

 

 

Naše tera­pe­u­t­ky nebyd­lí v Tře­be­ni­cích a nepo­bý­va­jí v domeč­ku U Meru­něk kaž­dý den či týden. Pro­to je dob­ré je kon­tak­to­vat, kdy se s nimi může­te setkat a vyu­žít jejich služ­by. Mimo to obě dáva­jí dopře­du vědět, kdy k nám dora­zí. Kon­tak­ty najde­te u jed­not­li­vých akcí/masáží.

Masá­že i malo­vá­ní man­dal je spo­je­no záro­veň s poví­dá­ním o pro­blé­mech – mar­ná slá­va, stres a nepo­ho­da se na fyzic­kém těle odrá­ží. Vyu­ži­tím naší nabíd­ky nejen srov­ná­te tělo, pomů­že­te i duši….

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/209562220600064/

Roz­cest­ník: