Vítej­te na našich strán­kách

Pokud plá­nu­je­te dovo­le­nou v Čes­kém stře­do­ho­ří, tak je pro Vás ubyto­vá­ní U Meru­něk ta nej­lep­ší vol­ba. Ať už chce­te navští­vit pří­rod­ní krá­sy, hra­dy, nebo his­to­ric­ká měs­ta v Čes­kém stře­do­ho­ří, tak přijď­te k nám. Vše je od nás totiž kou­sek. Pro­zkou­mej­te naše strán­ky a dozví­te se víc, mrk­ně­te na fot­ky, naplá­nuj­te si výle­ty z našich dopo­ru­če­ní, shléd­ně­te videa a uby­tuj­te se u nás. Jen u nás na Vás čeká klid­ná, rodin­ná atmo­sfé­ra, kte­rou si uži­je­teNevá­hej­te a napiš­te nám.

 

Během zim­ních měsí­ců je pensi­on pro hos­ty uza­vřen. Domá­cí skřít­ko­vé a dal­ší bytos­ti (jakož i my) v zimě odpo­čí­va­jí, merun­ky nabí­ra­jí sílu. Těší­me se na setká­vá­ní s vámi od 1. břez­na 2018.

Nabíd­ka

  • Nabí­zí­me uby­to­vá­ní v Čes­kém stře­do­ho­ří pro jed­not­liv­ce (slu­žeb­ní ces­ty) i men­ší uza­vře­nou spo­leč­nost či rodi­nu. V dom­ku se nalé­za­jí dva poko­je k uby­to­vá­ní a pro zajiš­tě­ní sou­kro­mí je domek k dis­po­zi­ci vždy jen jed­no­mu kli­en­to­vi (jed­not­li­vec, pár, rodi­na, uza­vře­ná sku­pi­na apod.). Kapa­ci­ta je maxi­mál­ně 6 osob.
  • Toa­le­ta a kou­pel­na jsou spo­leč­né pro celou sku­pi­nu. V pří­ze­mí najde­te kuchy­ni a spo­le­čen­skou míst­nost v jed­nom. U krbo­vých kamen si může­te užít Váš roman­tic­ký večer. Samo­zřej­mos­tí je i při­po­je­ní na inter­net pomo­cí Wifi.
  • Pobyt Vám zpří­jem­ní zahra­da. Najde­te zde ven­kov­ní gril a napros­té sou­kro­mí. Cyk­lis­té a řidi­či mohou na pozem­ku zapar­ko­vat své miláč­ky. Pří­stup je v tom­to pří­pa­dě z Lipo­vé uli­ce — vra­ta jsou ozna­če­ná a uza­my­ka­tel­ná. Pej­s­ci jsou vítá­ni.

Ceník

Uby­to­vá­ní pro 1 oso­bu na 1 noc……….400 Kč

  • v pří­pa­dě při­stýl­ky, kdy jsou ostat­ní lůž­ka obsa­ze­na, je cena 250 Kč za osobu/noc.
  • při uby­to­vá­ní pou­ze na 1 noc účtu­je­me navíc pří­pla­tek 100 Kč za oso­bu.
  • pes (vel­ké a střed­ní ple­me­no)  pří­pla­tek 50 Kč/noc

Těší­me se na vaši návště­vu! 🙂

Naše poko­je

- rodin­né uby­to­vá­ní -

Ukáz­ka hori­zon­tu Čes­ké­ho stře­do­ho­ří